2017 : Ἡ Χριστιανική Οἰκογένεια

2017Hmerologio    Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ πανανθρώπινο θεσμό. Παλαιός ὅσο καί οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι· οἱ πρωτόπλαστοι. Καί ἀπό τότε καθιερωμένος σέ κάθε ἀνθρώπινη κοινότητα. Ὅποια κι ἄν εἶναι ἡ θρησκεία πού ἀκολουθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἤ τό πολιτιστικό ἐπίπεδο στό ὁποῖο βρίσκονται. Ἡ οἰκογένεια θεωρήθηκε καί ἐξακολουθεῖ νά θεωρεῖται ἱερή ὑπόθεση· θεσμός πού συγκροτεῖ καί συνέχει τή ζωή κάθε ἀνθρώπου καί κατ᾽ ἐπέκτασιν καί κάθε κοινωνικοῦ συνόλου.
    Ἀκόμη μεγαλύτερη ἀξία ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας προσέλαβε στή χριστιανική μας παράδοση. Στή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Στή διδαχή καί τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας. Στή ζωή τῶν χριστιανῶν, τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἡ φράση πού τόσο συχνά ἀκοῦμε ἀπό τά χείλη πολλῶν «ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τήν οἰκογένεια», δηλώνει τή μεγάλη ἀξία πού ἀποδίδει ἡ χριστιανική συνείδηση στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας· τή συγκρότησή της καί τήν ἀπρόσκοπτη πορεία της μέ ὁδηγό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἡ χριστιανική οἰκογένεια ἀποτελεῖ τή βάση καί τό θεμέλιο κάθε χριστιανικῆς κοινότητας· τῆς ἐνορίας ἐν πρώτοις, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας.
Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι γιά τόν χαρακτηρισμό τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας υἱοθετήθηκε ἡ παύλεια ἔκφραση «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία» (Ρωμ. 16,5· Α’ Κορ. 16,19). Ἤ ἡ παρόμοια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «ἐκκλησία μικρά».

* * *

    Ἀφετηρία τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας εἶναι ὁ γάμος· τό μυστήριο τοῦ γάμου μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ καί καθαγιάζει τήν ἐν ἀγάπῃ ἐπιλογή καί τήν ἐν Κυρίῳ ἀπόφαση δύο μελῶν της —ἑνός νέου ἄνδρα καί μιᾶς νέας κοπέλας— νά ἔρθουν σέ κοινωνία γάμου καί νά δημιουργήσουν μιά νέα χριστιανική οἰκογένεια.
    Θεμέλιο τῆς νέας αὐτῆς οἰκογένειας εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἀγάπη Του πρός τήν Ἐκκλησία ἐμπνέει καί τρέφει τήν ἀγάπη καί τῶν νέων συζύγων μεταξύ τους. Τό Εὐαγγέλιό Του καθοδηγεῖ τή ζωή τῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία δέν ζεῖ καί δέν πορεύεται μόνη της ἀλλά ἐνταγμένη στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Στή ζωή μιᾶς ἐνορίας. Στήν κοινωνία ὁμοπίστων ἀδελφῶν, πού κι αὐτοί ζοῦν ἐν Χριστῷ καί ἀγωνίζονται βαδίζοντας στά ἴχνη Του καί στά βήματα τῶν Ἁγίων τῆς πίστεως.

* * *

    Ὅπως σύνολη ἡ Ἐκκλησία, ἔτσι καί ἡ χριστιανική οἰκογένεια ζεῖ ἐν τῷ κόσμῳ. Ὅμως δέν ἀφήνεται νά παγιδευτεῖ στά γρανάζια τοῦ παρόντος κόσμου. Δέν ὑποκύπτει στήν ἕλξη τῆς φθοροποιοῦ ἁμαρτίας. Δέν ἐνδίδει στίς προκλήσεις τοῦ πονηροῦ.
    Ὅραμά της εἶναι ἡ εἴσοδος τῶν μελῶν της στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἰδανικό της ἡ κατάκτηση τῆς ἁγιότητας μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας, τῶν συζύγων καί τῶν παιδιῶν πού ὁ Θεός τῆς χαρίζει.
Μακριά ἀπό τόν Χριστό δέν μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ καί νά ὑπάρξει χριστιανική οἰκογένεια. Χωρίς ἐκκλησιαστική ζωή —μετοχή στή σωστική χάρη τοῦ Θεοῦ, στή λατρεία, στήν κοινή προσευχή καί πρωτίστως στή θεία Εὐχαριστία— τά μέλη μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας ἀποπροσανατολίζονται. Τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου τά ἀπορροφᾶ. Πορεύονται χωρίς πυξίδα. Καί ἀναπόδραστα, ἀργά ἤ γρήγορα, θά ἀκολουθήσει ἡ κρίση καί ὄχι σπάνια ἡ διάλυση αὐτῆς τῆς οἰκογένειας.

* * *

    Πρωταγωνιστές κάθε χριστιανικῆς οἰκογένειας εἶναι οἱ σύζυγοι, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα. Αὐτό πού ἑνώνει καί συνέχει μιά συζυγική σχέση δέν εἶναι ἡ φυσική, ἐνστικτώδης ἕλξη ἀλλά ἡ γνήσια ἀγάπη, ἡ τρυφερότητα, ἡ συζυγική στοργή, ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός. Ὅλα αὐτά ὅμως μόνο ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό μπορεῖ νά τά χαρίσει καί νά τά διατηρήσει στή διάρκεια τοῦ χρόνου. Μόνη ἡ σαρκική ἐπιθυμία καί ἡ ἱκανοποίησή της κατά τή συζυγική συνεύρεση (θεμιτή ἀσφαλῶς καί εὐλογημένη ἀπό τήν ὥρα τοῦ γάμου) δέν ἐξασφαλίζει μακροχρόνια τή συνοχή καί τήν ἁρμονική συμβίωση τοῦ ζεύγους.
    Ἡ συμβίωση τῶν συζύγων εἶναι τέχνη πού πρέπει νά μάθουν μέ κόπο καί προσπάθεια. Εἶναι ἰσόβια ἄσκηση πού ὀφείλουν νά ἀναλάβουν. Εἶναι ὁδός προσφορᾶς τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο· ταπείνωσης τοῦ ἑνός ἐνώπιον τοῦ ἄλλου· ὑπομονῆς, κατανόησης καί μακροθυμίας κατά τήν ὥρα πού ἡ ἀνθρώπινη ἀτέλεια ἤ ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ χαρακτήρα ἐμφανίζονται στίς συζυγικές σχέσεις.

* * *

    Χριστιανική οἰκογένεια δέν νοεῖται χωρίς παιδιά. Εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων. Εἶναι ἡ μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ πού διά τῆς τεκνογονίας μᾶς ἀναδεικνύει συνδημιουργούς Του. Εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ὁλοκλήρωση τῶν συζύγων. Ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν αὐξάνει τήν ἑνότητα καί τήν ἀγάπη τῶν συζύγων μεταξύ τους καί δίνει ξεχωριστό νόημα καί τόνο στή ζωή τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας.
    Παράλληλα, ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν συνεπάγεται γιά τούς χριστιανούς γονεῖς μεγάλες εὐθύνες καί ἱερές ὑποχρεώσεις. Ὄχι μόνο νά ἀναθρέψουν, νά μορφώσουν καί νά ἀποκαταστήσουν κοινωνικά τά παιδιά τους κατά τόν καλύτερο τρόπο. Αὐτό συνιστᾶ ὑποχρέωση καί εὐθύνη ὅλων τῶν γονέων· ἀκόμη καί τῶν μή χριστιανῶν.
    Ἡ πρόσθετη εὐθύνη τῶν χριστιανῶν γονέων εἶναι νά διαπαιδαγωγήσουν τά παιδιά τους χριστιανικά. Νά τά ἐντάξουν διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Νά τά ἐκκλησιάζουν. Νά τά διδάξουν, καθώς θά μεγαλώνουν, τίς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Νά τά ὁδηγήσουν στό Κατηχητικό Σχολεῖο. Μ᾽ ἕνα λόγο νά τά ἀναδείξουν ζωντανά καί συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κοινῆς μητέρας ὅλων μας.

* * *

    Ἡ σύγχρονη οἰκογένεια βρίσκεται σέ κρίση. Φαινόμενο κατ᾽ ἀρχήν παγκόσμιο, τό ὁποῖο, ὅπως καί τόσα ἄλλα, ἐπηρεάζει ἀρνητικά καί τήν ἑλληνική οἰκογένεια. Ἀνεπηρέαστη, φυσικά, δέν μένει οὔτε καί ἡ χριστιανική οἰκογένεια. Κι ἐδῶ προβλήματα, δυσκολίες, ἀναταράξεις καί πολλές φορές οἰκογενειακά ναυάγια.
    Ἡ Μητρόπολή μας ἀφιερώνοντας τό ἐφετινό ἡμερολόγιό της στή χριστιανική οἰκογένεια ἐπιδιώκει
● νά τονίσει τήν ἱερότητα καί τήν ἀξία τοῦ θεσμοῦ
● νά ἀφυπνίσει ὅλους μας γιά τούς κινδύνους καί τούς πειρασμούς πού πολιορκοῦν τή χριστιανική οἰκογένεια
● νά ὑπενθυμίσει πῶς ὀφείλει νά ζεῖ καί νά βαδίζει ἡ χριστιανική οἰκογένεια καί σήμερα· στήν ἐποχή μας.
    Τά κείμενα πού περιελήφθησαν στίς σελίδες τοῦ ἡμερολογίου ἀνήκουν στόν ὅσιο καί θεοφόρο πατέρα, τόν μοναχό Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, πού τελευταῖα συναριθμήθηκε στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.
    Ἀπό τό ταπεινό κελλί τοῦ ὁσίου Πατρός πέρασαν ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, κοινωνικῆς τάξεως καί μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, ζητώντας καθοδήγηση καί πνευματική χειραγωγία στά προβλήματα καί τά ἀδιέξοδα πού ἀντιμετώπιζαν. Πολλά ζητήματα πού τούς ἀπασχολοῦσαν ἀναφέρονταν στήν οἰκογενειακή τους ζωή : τίς σχέσεις μέ τόν ἤ τήν σύζυγό τους, τήν ἑνότητα καί τήν πνευματική ζωή τῆς οἰκογένειας, τήν ἀνατροφή καί τή χριστιανική ζωή τῶν παιδιῶν τους.
    Ὁ λόγος τοῦ ὁσίου Γέροντος ὑπῆρξε ἁπλός, ζεστός, φιλάνθρωπος, καί προπάντων θεοφώτιστος. Ἀνέπαυε τίς ψυχές καί φώτιζε μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ τήν ἐγκόσμια πορεία ὅλων ἐκείνων πού τόν πλησίαζαν γιά νά τόν συμβουλευτοῦν. Ἡ διδασκαλία του, καθώς ἔχει καταγραφεῖ καί ἐκδοθεῖ, συνεχίζει καί σήμερα νά τρέφει πνευματικά καί νά καθοδηγεῖ στόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ καί τή σύγχρονη χριστιανική οἰκογένεια.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη