ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Ἀκολουθία καί ἐγκώμιον τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Ἀκολουθία καί ἐγκώμιον τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.
Δύο ὑπέροχα κείμενα –ἡ ἀκολουθία καί ἐγκωμιαστικός λόγος– προερχόμενα ἀπό τόν κάλαμο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἀπό τίς ἐκδόσεις τοῦ Μοναστικοῦ Οἴκου Πατερικῆς Διακονίας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Ὕδρας. Ἀθήνα 1975.
Ἐξαντλήθηκε.

Ἀδαμιαῖος Θρῆνος, Ὁ Μέγας Κανών τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης.

Ἀδαμιαῖος Θρῆνος, Ὁ Μέγας Κανών τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης.
Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση καί σχόλια. Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ἔκδοση Δ΄. Ἀθήνα 2009.
Σχῆμα: 14x21 ἑκ.. Σελίδες: 280.
Στά ρουμανικά: Plânsul adamic, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul
Ἔκδ. Doxologia, Iaşi 2012.

Ὁ Μέγας Κανών, Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Κρήτης.

Ὁ Μέγας Κανών, Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Κρήτης.
Ἐγκόλπιο: Περιλαμβάνει τό ἀρχαῖο κείμενο καί τή μετάφραση στή νεοελληνική. Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ἀθήνα 2009
Σχῆμα: 10x14 ἑκ.
Σελίδες: 192.

Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας: Γιατί, πότε καί πῶς νηστεύουμε.

Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας: Γιατί, πότε καί πῶς νηστεύουμε.
Εὐσύνοπτος καί πρακτικός ὁδηγός κάθε χριστιανοῦ γύρω ἀπό τά θέματα τῆς νηστείας. Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ἕκδοση ΙΔ΄. Ἀθήνα 2018
Σχῆμα: 11x17 ἑκ.
Σελίδες: 137.

CALLISTOS ANGELICOUDÈS. QUATRE TRAITÉS HÉSYCHASTES. INÉDITS. Introduction, texte critique, traduction et notes.

CALLISTOS ANGELICOUDÈS.  QUATRE TRAITÉS HÉSYCHASTES. INÉDITS. Introduction, texte critique, traduction et notes.
Διδακτορική διατριβή πού ὑποβλήθηκε στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου. Περιλαμβάνει τέσσερα ἀνέκδοτα ἔργα τοῦ Καλλίστου Ἀγγελικούδη μέ ἐκτενῆ εἰσαγωγή, μετάφραση στά γαλλικά καί σχόλια.
Strasbourg 1984 (ronéo). Athènes 1998.
Σελίδες: 294. Ἐξαντλήθηκε.
Στά ρουμανικά: Sfântul Calist Angelicoudes, "Trei tratate isihaste"
Ἔκδ. Doxologia, Iaşi 2012.

Μαθητεύσατε. Ὁμιλίες στούς Ἀποστόλους.

Μαθητεύσατε. Ὁμιλίες στούς Ἀποστόλους.
Ὁμιλητικά κείμενα πού πρωτοδημοσιεύτηκαν στή ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ τό ἔτος 1989. Ἀπό τίς Ἐκδόσεις Τῆνος.
Ἕκδοση Β΄.
Σχῆμα: 14x21 ἑκ.
Σελίδες: 308.

Κηρύξατε. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια.

Κηρύξατε. Ὁμιλίες στά Εὐαγγέλια.
Ὁμιλητικά κείμενα πού πρωτοδημοσιεύτηκαν στή ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ τό ἔτος 1996. Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ἕκδοση Β’. Ἀθήνα 2004
Σχῆμα: 14x21 ἑκ.
Σελίδες: 286.

Οἱ Ἀπόστολοι τῶν Κυριακῶν. Κείμενο, μετάφραση, ἑρμηνευτικά σχόλια.

Οἱ Ἀπόστολοι τῶν Κυριακῶν. Κείμενο, μετάφραση, ἑρμηνευτικά σχόλια.
Ἑρμηνευτικό ὑπόμνημα μέ πλούσια σχόλια στίς ἀποστολικές περικοπές ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους. Χρήσιμο βοήθημα γιά ἐμβάθυνση στό νόημα τῶν ἀποστολικῶν περικοπῶν.
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ἀθήνα 2002. Σχῆμα: 14x21 ἑκ.
Τόμος Α΄, Σελίδες: 400.
Τόμος Β΄, Σελίδες: 416.

Στό κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Στό κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Λειτουργικά καί κατανυκτικά κείμενα, πού ἀναφέρονται στό νόημα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στήν ἄσκηση, τή νηστεία καί τήν προσευχή. Τό τομίδιο περιλαμβάνει καί ἑρμηνευτικές ὁμιλίες τῶν Προκειμένων τῶν κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καί τῆς Εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Ἕκδοση Β΄. Ἀθήνα 2002
Σχῆμα: 11x17,5 ἑκ.. Σελίδες: 205.

Ἡ πορεία μου πρός τήν Ὀρθοδοξία.

Ἡ πορεία μου πρός τήν Ὀρθοδοξία.
Μετάφραση κειμένων τοῦ γάλλου κληρικοῦ Ἀρχιμ. Placide Deseille, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν πνευματική καί θεολογική πορεία πού ἀκολούθησε γιά νά γνωρίσει καί νά εἰσέλθει τελικά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἀπό τίς ἑκδόσεις Ἀκρίτας.
Ἔκδοση Β΄. Ἀθήνα 1999
Σελίδες: 168.
Ἐξαντλήθηκε.

Ὁ πνευματικός Πατήρ.

Ὁ πνευματικός Πατήρ.
Ἡ πνευματική πατρότητα ὑπό τό φῶς τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.
Ἔκδοση Β΄. Αἴγιο 2000
Σελίδες: 55

Στά ἰταλικά : Il Padre Spirituale
Ἔκδ. Edizioni Qiqajon, Monastero di Bose
(Testi di Spiritualità orthodossa 28), 1999

Ὁ Βίος τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Ὁ Βίος τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.
Ὁ θαυμάσιος Βίος τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, γραμμένος ἀπό τόν ἀφοσιωμένο μαθητή του Νικήτα τόν Στηθάτο.
Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση καί σχόλια.
Ἀπό τίς ἑκδόσεις Ἑν πλῷ.
Ἔκδοση Δ΄. Ἀθήνα 2020
Σχῆμα: 14x20,5 ἑκ.
Σελίδες: 464.

Ἡ ἱερωσύνη μου. Κείμενα ἱερατικῆς εὐθύνης.

Ἡ ἱερωσύνη μου. Κείμενα ἱερατικῆς εὐθύνης.
Τά κείμενα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ στηρίζουν ἱερατικές κλίσεις καί ἀναδεικνύουν ποιμαντικές εὐθύνες προβάλλοντας γνήσια ἐκκλησιαστικά κριτήρια.
Ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἐν πλῷ.
Ἔκδοση Β΄. Ἀθήνα 2009
Σχῆμα: 13x20 ἑκ.
Σελίδες: 248.

Ἀφθαρσίας πηγή. Καταβασίες Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν.

Ἀφθαρσίας πηγή. Καταβασίες Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν.
Κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Οἱ θαυμάσιοι ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι μεταφρασμένοι στή σύγχρονη γλώσσα καί σχολιασμένοι μέ πλούσια ἑρμηνευτικά-θεολογικά σχόλια.
Ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἐν πλῷ.
Ἔκδοση Β΄. Ἀθήνα 2009
Σχῆμα: 15x22 ἑκ.
Σελίδες: 262.

Πρός τούς άδελφούς μου. Ἑόρτια ποιμαντικά μηνύματα.

Πρός τούς άδελφούς μου.  Ἑόρτια ποιμαντικά μηνύματα.
Οἱ ἑόρτιες ἐγκύκλιοι τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τά Χριστούγεννα, τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τή Μεγάλη Παρασκευή καί τό Πάσχα τῶν δέκα χρόνων τῆς ἀρχιερατείας του.
Ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἐν πλῷ.
Ἀθήνα 2012
Σχῆμα: 14x19 ἑκ.. Σελίδες: 224.

Τό μυστήριο τοῦ γάμου.

Τό μυστήριο τοῦ γάμου.
Περιέχει τά βασικά στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας γιά τό μυστήριο τοῦ γάμου, ἐπεξηγοῦνται οἱ κυριότεροι συμβολισμοί τῆς ἱεροτελεστίας καί δίδονται οἱ ἀπαραίτητες ὁδηγίες γιά τήν προετοιμασία καί τή συνειδητή συμμετοχή τῶν μελλονύμφων στήν τέλεση τοῦ μυστηρίου.
Τό βιβλιαράκι περιλαμβάνει ἀκόμη τήν ἀκολουθία τοῦ ἀρραβώνα καί τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου σέ μετάφραση στή νεοελληνική.
Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, 2016
Σχῆμα: 12x20 ἑκ. Σελίδες: 74.

Ἡ Κεχαριτωμένη.

Ἡ Κεχαριτωμένη.
Τό βιβλίο που ἀποτελεῖται ἀπό 318 σελίδες περιέχει, ὅπως ἀναγράφεται στόν ὑπότιτλό του, Λόγους στίς Θεομητορικές Ἑορτές. Συνολικά περιλαμβάνει 63 λόγους σέ ἕξι ἑνότητες.
Ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἐν πλῷ.
Ἀθήνα 2016
Σχῆμα : 14x21 ἑκ..

Εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

Εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ
Τό βιβλίο περιέχει μία μικρή συλλογή ποιμαντικῶν Ἐγκυκλίων τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας πού ἀναφέρονται σέ ποιμαντικά καί διοικητικά θέματα ἰδιαίτερης σημασίας.
Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, 2018.
Σχῆμα : 14x21 ἑκ. Σελίδες: 108.

Ἐκτροπές τοῦ οίκογενειακοῦ θεσμοῦ στή σημερινή πραγματικότητα

Ἐκτροπές τοῦ οίκογενειακοῦ θεσμοῦ στή σημερινή πραγματικότητα
Είσήγηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας (17 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σήμερα

Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σήμερα
Είσήγηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας (8 Ὀκτωβρίου 2015)

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη