2016 : Ἡ Ἐνορία μας

2016Hmerologio    Ἡ Ἐνορία εἶναι ἡ σύναξη τῶν χριστιανῶν μιᾶς συγκεκριμένης γεωγραφικῆς περιοχῆς. Αὐτή μπορεῖ νά εἶναι ἡ συνοικία μιᾶς πόλεως, μιά κωμόπολη ἤ ἀκόμη ἕνα μικρό χωριό.
    Ἡ Ἐνορία ὑπάρχει καί συγκροτεῖται στόν συγκεκριμένο χῶρο ἀπό τούς βαπτισμένους πιστούς, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τόν ἐφημέριο, δηλαδή τόν ἕνα ἤ τούς περισσότερους Πρεσβυτέρους πού ὑπηρετοῦν στή συγκεκριμένη ἐκκλησιαστική κοινότητα, καί τόν ναό, τό κτίσμα στό ὁποῖο συναθροίζονται οἱ χριστιανοί.
    Ἐνορία χωρίς χριστιανούς δέν ὑπάρχει. Ἀλλά καί χωρίς τόν Πρεσβύτερο, τόν ἐξουσιοδοτημένο λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας, στόν ὁποῖο ἀνατέθηκε νά διαποιμαίνει τούς χριστιανούς αὐτῆς τῆς κοινότητας, ἐπίσης δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει.
    Ἡ ὕπαρξη κτίσματος-ναοῦ εἶναι κάτι τό δευτερεῦον. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί συνέρχονταν ἀκόμη καί σέ σπίτια. Ἤ, στήν περίοδο τῶν διωγμῶν, στίς κατακόμβες. Κι ἐκεῖ πού σήμερα δέν ὑπάρχει ναός, εἶναι βέβαιο πώς ἀργότερα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά κτιστεῖ.
    Τό κατ᾽ ἐξοχήν γεγονός πού ἐκφράζει καί ἀναδεικνύει μία σύναξη πιστῶν σέ ἐκκλησιαστική ἐνορία εἶναι ἡ συνάθροισή τους γιά νά τελοῦν τή θεία Λειτουργία. Ἡ προσφορά τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν κοινωνία τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ συγκεκριμένη συνάθροιση εἶναι ἀληθής Ἐκκλησία καί καθιστοῦν ἁπτή πραγματικότητα τήν ἑνότητα ὅλων μέ τόν Κύριο καί σωτήρα Ἰησοῦ καί μεταξύ τους ὡς ἀδελφῶν καί μελῶν τοῦ ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

* * *

    Μία ἐνορία δέν ὑπάρχει καί δέν λειτουργεῖ αὐτόνομα. Ἀνήκει, εἶναι ἐνταγμένη σέ μία ἐπισκοπή, μία Μητρόπολη ὅπως λέμε σήμερα. Συνδέεται, δηλαδή, ὀργανικά μέ τήν ὅλη Ἐκκλησία, ὅπου γῆς καί ἄν βρίσκεται, μέσω τοῦ ὀρθοδόξου καί κανονικοῦ ἐπισκόπου τῆς πόλεως, τῆς περιοχῆς στήν ὁποία βρίσκεται ἡ ἐνορία.
    Στήν ἀποστολική ἐποχή οἱ χριστιανοί συναθροίζονταν σέ μία εὐχαριστιακή σύναξη μέ παρόντα καί ἐπικεφαλῆς τόν ἐπίσκοπό τους μαζί μέ τούς πρεσβυτέρους καί διακόνους. Λίγο ἀργότερα ὅμως, ὅταν αὐξήθηκαν οἱ πιστοί, ἄρχισαν νά δημιουργοῦνται ξεχωριστές τοπικές συνάξεις —ἐνορίες δηλαδή—, ἐπικεφαλῆς τῶν ὁποίων ἦταν πλέον πρεσβύτεροι.
    Αὐτό πού ἰσχύει γιά μία ἐνορία —ὁ ὀργανικός σύνδεσμός της μέ τήν ἐπισκοπή-Μητρόπολη τῆς περιοχῆς—, ἰσχύει καί γιά τόν πρεσβύτερο-ἐφημέριο πού διαποιμαίνει μιά ἐνορία. Συνδέεται ἄρρηκτα μέ τόν ἐπίσκοπό του ἀπό τόν ὁποῖο διά τῆς χειροτονίας ἔλαβε τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης, τόν μνημονεύει σέ κάθε θεία Λειτουργία ἤ ἄλλη ἐκκλησιαστική ἀκολουθία καί τελεῖ τή θεία Εὐχαριστία πάνω σέ ἀντιμήνσιο πού ἔχει καθιερώσει ὁ ἐπίσκοπος καί φέρει τήν ὑπογραφή του.
    Πρεσβύτερος-ἱερεύς χωρίς ἐξάρτηση καί ἀναφορά στόν κανονικό ἐπίσκοπο τοῦ τόπου δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει οὔτε καί νά τελέσει τήν παραμικρή ἱερατική πράξη. «Ἐξ ὀνόματος» τοῦ ἐπισκόπου ἀναλαμβάνει νά ὑπηρετήσει σέ μία ἐνορία τῆς Μητροπόλεως καί ὑπό τήν εὐθύνη καί τήν καθοδήγηση ἐκείνου ἀσκεῖ τά ἱερατικά του καθήκοντα.
    Μία ἐπισκοπή ἀλλά καί μία ἐνορία δέν ἀποτελοῦν τμῆμα, ἕνα κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ «καθολική» Ἐκκλησία, στόν συγκεκριμένο γεωγραφικό χῶρο. Ἐν μέσω αὐτῆς εἶναι παρών ἀοράτως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς. Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τήν παρουσία καί τίς θεῖες ἐνέργειές του ἁγιάζει τά μέλη της καί τά πλουτίζει μέ τά χαρίσματά του.

* * *

    Ἡ ἐνορία καί συγκεκριμένα ὁ ἱερός ναός κάθε ἐνορίας εἶναι τό κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γιά ὅλους τούς πιστούς πού τήν ἀποτελοῦν· πού ἀνήκουν σ᾽ αὐτήν ὡς μέλη της. 
    Στόν ναό τῆς ἐνορίας μας τελοῦνται ὅλα τά μυστήρια τῆς πίστεώς μας. Ἐδῶ εὐλογοῦνται καί τά σημαντικότερα γεγονότα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς. Ἐδῶ βαπτιζόμαστε καί γινόμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ μεγαλώνοντας κατηχούμαστε καί γνωρίζουμε τίς σωτήριες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐδῶ εὐλογεῖται ὁ γάμος μας καί θεμελιώνεται ἡ νέα οἰκογένειά μας. Ἐδῶ ἀργότερα θά βαπτιστοῦν τά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας. Κι ἀπ᾽ ἐδῶ κατά τήν ἐκδημία μας μέ τίς εὐχές τῆς μητέρας Ἐκκλησίας θά ἀναχωρήσουμε γιά τόν οὐρανό.
    Προπάντων καί κυρίως ὅμως ἐδῶ ἱερουργεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί κοινωνώντας τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου μας ἁγιαζόμαστε. Ἑνωνόμαστε μαζί Του. Ἑνωνόμαστε καί μέ τούς ἀδελφούς μας καί ἔτσι συναποτελοῦμε, συγκροτοῦμε «ἐν τόπῳ καί χρόνῳ» τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

    Στόν χῶρο τῆς ἐνορίας μας ἀκόμη θά πρέπει νά ἀναπτύσσεται καί κάθε ἄλλη χριστιανική δραστηριότητα. Ἡ ἁγνή ἀναστροφή καί ἐπικοινωνία μεταξύ μας. Τό κατηχητικό ἔργο. Ἡ φιλανθρωπική δράση. Ἡ χριστιανική μαρτυρία.
    Ἡ ζωντανή καί ὀργανωμένη ἐνορία εἶναι τό κύτταρο τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί γιά κάθε χριστιανό τό κέντρο τῆς ζωῆς του καί τό δεύτερο σπίτι του. Γι᾽ αὐτό:
• Ἀγαποῦμε τήν ἐνορία μας, ἁπτή ἔκφραση τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὁ ἐνοριακός μας ναός.
• Νοιαζόμαστε γιά τήν ἐνορία μας καί ἐπιθυμοῦμε τήν πνευματική της προκοπή. 
• Σεβόμαστε, ἀγαποῦμε καί συμπαραστεκόμαστε στούς ἱερεῖς καί ἐφημερίους μας. 
• Ἐκκλησιαζόμαστε τακτικά καί πρώτιστα τήν Κυριακή —ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριό μας καί ἀνέκαθεν ἡμέρα εὐχαριστιακῆς σύναξης τῶν πιστῶν. 
• Συμμετέχουμε στή ζωή τῆς ἐνορίας μας καί στηρίζουμυε τό ἔργο της μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις.
    Ἡ ἐνορία μας ὅλους μας χρειάζεται. Ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν ἀγάπη, τό ἐνδιαφέρον, τή συμπαράσταση καί κυρίως τήν τακτική καί ζωντανή παρουσία μας!

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη