2015 : Ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς

2015Hmerologio    Ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς στή χριστιανική μας παράδοση —τή θεολογία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας— ἀπό τήν ἀποστολική ἀκόμη ἐποχή κατέλαβε δεσπόζουσα θέση. Ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριο, ὅπως δηλώνει τό ὄνομά της, ἀντικαθιστᾶ τό Σάββατο καί προσλαμβάνει γιά τόν ἑαυτό της τήν ἀξία καί τήν τιμή πού ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου κατεῖχε στήν ἑβραϊκή παράδοση.
    Ἡ Κυριακή ἐξαρχῆς συνδέθηκε μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί λειτουργικά ἀνεδείχθη ἡ ἑβδομαδιαία ἑορτή τῆς ἀναστάσεως, τό ἑβδομαδιαῖο Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ εὐχαριστιακή σύναξη τῆς Κυριακῆς κατέστη τό κέντρο ζωῆς τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι συνέρχονταν ἐπί τό αὐτό 
• γιά νά προσευχηθοῦν·
• νά ὑμνήσουν τόν ἀναστάντα Κύριο·
• νά προσφέρουν τήν θεία Εὐχαριστία·
• νά γίνουν κοινωνοί τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδος τῆς ἀναστάσεως μέ τή συμμετοχή τους στό «Κυριακό Δεῖπνο».
    Ἡ Κυριακή ὀνομάστηκε πρώτη καί ὀγδόη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα τοῦ ἡλίου —τοῦ νοητοῦ ἡλίου, βέβαια, τῆς Δικαιοσύνης πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Συμβολίζει τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τήν ἐν Χριστῷ ἀναδημιουργία καί προτυπώνει τό αἰώνιο Πάσχα καί τήν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς θείας Βασιλείας.

* * *

    Ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν ἀναστάντα Κύριο, ἡ Κυριακή ἀπαρχῆς προσείλκυσε τόν σεβασμό καί τήν τιμή τῶν Χριστιανῶν. Καί αὐτό ἀποδεικνύεται ὄχι μόνο ἀπό τή λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἀπό τή στάση ζωῆς τῶν πιστῶν· τά ἤθη, τά ἔθιμα, τίς παραδόσεις τους.
    Ἡ Κυριακή εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν ἡμέρα λατρείας καί δοξολογίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν κυριακάτικη εὐχαριστιακή σύναξη εἶναι οὐσιαστικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς τους ταυτότητας. Χριστιανός ἀνεκκλησίαστος παύει κατ᾽ οὐσίαν νά εἶναι Χριστιανός, ζωντανό μέλος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.
    Ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου πού προβλέπει ὁ Μωσαϊκός Δεκάλογος καί ἡ θέση πού εἶχε ἡ ἡμέρα στή θρησκευτική συνείδηση καί τήν κοινωνική ζωή τῶν Ἰσραηλιτῶν μεταβιβάζεται πλέον στήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Ἡ Κυριακή κατέστη ἡμέρα ἀργίας γιά τούς Χριστιανούς. Καί αὐτό δέν προβλέπεται μόνο ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς κανόνες ἀλλά καί ἀπό τή νομοθεσία τῶν χριστιανικῶν κρατῶν, τήν ὁποία ἐπηρέασε ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.
    Ξεκινώντας ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἀπό τήν εὐχαριστιακή σύναξη, προσλαμβάνει ἀνάλογο περιεχόμενο καθ᾽ ὅλη τή διάρκειά της, πού ἀποσκοπεῖ στόν ἁγιασμό τῆς ἡμέρας. Τήν Κυριακή οἱ Χριστιανοί, ἐλεύθεροι ἀπό τίς καθημερινές ἐργασίες τους, ἀφιερώνουν στήν πνευματική μελέτη, στήν ἁγνή οἰκογενειακή ἀναστροφή, στό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας· στήν ἐπίσκεψη τῶν ἀρρώστων, τῶν φυλακισμένων, τῶν ἀνθρώπων ἐν γένει πού ἔχουν ἀνάγκη τῆς ἀδελφικῆς παρουσίας καί συμπαραστάσεώς τους.

* * *

    Ἡ ἐκκοσμίκευση καί ἡ ὑλιστική ἀντίληψη γιά τήν ζωή, πού εἰσέβαλαν στίς νεωτερικές καί μετανεωτερικές κοινωνίες, δέν ἄφησαν, δυστυχῶς, ἀνεπηρέαστη καί τήν Κυριακή. Αὐτό συνέβη καί συνεχίζεται καί στήν πατρίδα μας.
     Γιά πολλούς —βαπτισμένους Χριστιανούς ἐν τούτοις— ἡ ἡμέρα ἔχασε τήν ἱερότητά της. Ἔπαυσε νά εἶναι ἡμέρα Κυρίου. Ἄλλοι ἐργάζονται καί τήν Κυριακή. Ἄλλοι διασκεδάζουν ἀποβραδίς καί τό πρωί τῆς Κυριακῆς κοιμοῦνται. Ἄλλοι προγραμματίζουν νά κάνουν τήν Κυριακή χίλια δυό πράγματα ὄχι μόνο ἄσχετα μέ τή σημασία τῆς ἡμέρας ἀλλά καί ἐντελῶς ἀντίθετα ἤ καί ἐφάμαρτα. Αὐτό πού δέν σκέπτονται καθόλου καί, φυσικά, δέν ἐπιδιώκουν, εἶναι νά ἔρθουν στήν ἐνορία τους καί νά ἐκκλησιαστοῦν. Νά λατρεύσουν τόν Θεό. Νά τόν εὐχαριστήσουν. Νά ζήσουν καί νά χαροῦν τή μυστική παρουσία του ἀναστημένου Κυρίου ὡς ἐνεργά μέλη τῆς ἐκκλησιαστικῆς σύναξης.
    Τελευταῖα, δυστυχῶς, καί οἱ κυβερνῶντες τόν τόπο μας ἐξ ἀφορμῆς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί ἐν ὀνόματι τοῦ κέρδους καί τῆς ἐνίσχυσης δῆθεν τῆς ἀγορᾶς καί τοῦ τουρισμοῦ, ἀποφάσισαν τεχνηέντως νά καταργήσουν τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς.  Μιά παγιωμένη παράδοση αἰώνων γιά τήν ἱερότητα καί τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, πού σεβάστηκαν ἀκόμη καί ἀλλόπιστοι κατακτητές μας, ἔρχεται νά ἀνατρέψει νομοθετικά ἡ ἑλληνική πολιτεία διά τῶν κυβερνώντων της —ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὑποτίθεται. Φαινόμενο τῶν καιρῶν.  Φαινόμενο λυπηρό καί ἀξιοθρήνητο!

* * *

    Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀφιερώνει τό ἐφετινό ἡμερολόγιό της στήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ἐπιδιώκοντας νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς Χριστιανούς πού ἀνήκουν στό πλήρωμά της νά κατανοήσουν τή σημασία καί τήν θέση πού ἔχει ἡ εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα στή χριστιανική πρωτίστως, ἀλλά καί στήν οἰκογενειακή καί τήν κοινωνική τους ζωή.
• Ἡ Κυριακή εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα ἀναστάσιμη καί εὐφρόσυνη, τό ἑβδομαδιαῖο Πάσχα μας.
• Οἱ Χριστιανοί ἀργοῦμε ἀπό τά καθημερινά μας ἔργα.
• Ἐκκλησιαζόμαστε γιά νά λατρεύσουμε τόν Θεό.
• Ἁγιάζουμε τήν ἡμέρα μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί τούς βίους τῶν Ἁγίων μας προκειμένου νά γνωρίσουμε τίς ἀληθειες τῆς πίστεώς μας καί νά ζήσουμε συνεπέστερα τήν ἐν Χριστῷ ζωή.
• Δίνουμε τή μαρτυρία τῆς πίστεως καί ἐκφράζουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη τήν ἀδελφική παρουσία, τή συμπαράσταση καί τή φροντίδα μας.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη