2014 : Ὁ Τίμιος Σταυρός

2014Hmerologio    Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, δηλαδή ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό κέντρο, τήν καρδιά τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἦρθε στόν κόσμο, ἐνανθρώπησε, γιά νά σταυρωθεῖ. Ὁ σταυρικός θάνατός Του εἶναι ἡ πηγή τῆς σωτηρίας μας.
    Χωρίς τήν πραγματικότητα τοῦ Σταυροῦ δέν ὑπάρχει Ἀνάσταση. Δέν ὑπάρχει ἡ νίκη ἐπί τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας. Δέν ὑπάρχει ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Δέν ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. Ὅλα τά ἀγαθά πηγάζουν ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας. «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε», ψάλλουμε οἱ πιστοί, «ζωή καί ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου…».
    Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ, κατέχει κεντρικώτατη θέση καί στό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας· ἀπό τά πρῶτα ἀποστολικά χρόνια μέχρι σήμερα. Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Κορινθίους : «Οὐ γάρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰμή Ἰησοῦν Χριστόν, καί τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Α’ Κορ. 2,2). Σκοπός τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἦταν, ὅσοι ἄκουγαν καί ἀποδέχονταν τό κήρυγμά του, νά γνωρίσουν πρωτίστως τό μυστήριο τοῦ ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ. Καί αὐτόν τόν «λόγον τόν τοῦ Σταυροῦ» (Α’ Κορ. 1,18) συνεχίζει ἀδιάκοπα νά ἱερουργεῖ ἡ Ἐκκλησία.

*  *  *

    Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀποκαλύπτει τή δύναμη καί τή σοφία τοῦ Θεοῦ· εἶναι, κατά τόν Ἀπόστολο, «Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία» (Α’ Κορ. 1,24). Ὁ Θεός ἐπιλέγει να σώσει τό γένος μας διαμέσου τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του· ἕναν τρόπο πού, ἐνῶ στά μάτια πολλῶν ἀνθρώπων φαίνεται σάν σκάνδαλο καί μωρία, γι᾽ αὐτούς πού τελικά πιστεύουν στόν Χριστό, φανερώνει τή δύναμη καί τή σοφία τοῦ Θεοῦ.
    Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ συνιστᾶ καί μυστήριο ἀγάπης· τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Τίποτε ἄλλο δέν μᾶς ἀποκαλύπτει τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, ὅσο ἡ ἐνανθρώπηση καί ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Ὁ Σταυρός εἶναι ὁ θρόνος δόξης τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀποδεικνύει τήν ἀγάπη Του σ᾽ ἐμᾶς μέ τό ὅτι, ἐνῶ ἐμεῖς ἤμασταν ἀκόμη ἁμαρτωλοί, ὁ Χριστός πέθανε γιά μᾶς (Ρωμ. 5,8).
   Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, παράλληλα, ἀναδεικνύει καί τήν ἀνυπολόγιστη ἀξία ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ἀξία μας στά μάτια τοῦ Θεοῦ, ὥστε, γιά χάρη μας, ὁ Θεός ἀπέστειλε στόν κόσμο τόν Μονογενῆ Υἱό Του «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16). Ὅπως, λοιπόν, δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν σταυρό, ἔτσι δέν ὑπάρχει καί μεγαλύτερη ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου γιά χάρη μας.   

*  *  *

    Ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ προσέδωσε στόν σταυρό δεσπόζουσα θέση στήν πίστη καί τήν εὐσέβεια τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ σταυρός κατέστη ὄργανο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό ξύλο κατάρας καί ὄργανο τοῦ πλέον ἀτιμωτικοῦ θανάτου τῶν κακούργων, μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ μας ὁ σταυρός γίνεται εὐλογημένο καί ζωηφόρο ξύλο. Ἐπάνω του προσφέρθηκε ἡ ὑπέρτατη θυσία. Ἁπλώθηκε τό ἀκήρατο σῶμα τοῦ Θεανθρώπου. Βάφτηκε μέ τό ἄχραντο αἷμα Του.
    Πολύ προτοῦ σταυρωθεῖ, ὁ Κύριος μέ τή διδασκαλία Του παρέστησε τόν σταυρό ὡς τό σύμβολο τοῦ νέου τρόπου ζωῆς πού εὐαγγελιζόταν (Ματθ. 16,24). Ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ σημαίνει τό πνεῦμα τῆς αὐταπάρνησης, τοῦ ἀγώνα, τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ζωῆς.
    Παράλληλα, ὁ σταυρός ἔγινε τό πιό ἱερό καί τό πιό προσφιλές σύμβολο τῶν χριστιανῶν.
• Μέ τήν ἐπίκληση τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ τελεσιουργοῦνται τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.  
• Κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, ἀρχίζουμε καί τελειώνουμε κάθε ἐκκλησιαστική ἀκολουθία, ἀλλά καί τήν ἀτομική προσευχή μας.
• Σχηματίζοντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, μᾶς εὐλογοῦν οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας μας.
• Ὁ Σταυρός κοσμεῖ τούς τρούλους τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἡ θέα του μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς ἐνισχύει.
• Τόν Σταυρό τοποθετοῦμε πάνω στούς τάφους τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας γιά νά ἐκφράσουμε τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
• Τόν Σταυρό φέρουμε ἐπάνω μας, στά στήθη μας, μέ καύχηση καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι εἶναι τό πιό πολύτιμο φυλακτό μας καί ἡ μυστική πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀντλοῦμε δύναμη.
• Σχηματίζουμε ἐπάνω μας συχνά —καί προπάντων στίς δύσκολες στιγμές— τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, πιστεύοντας ἀκράδαντα ὅτι εἶναι τό στήριγμά μας καί τό ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου.
Εἶναι πολύ χαρακτηριστικά τά ὅσα γράφει ἕνας ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας, ὁ Τερτυλλιανός, γιά τή σχέση τῶν Χριστιανῶν μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. «Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί σέ ὅλα τά ταξίδια καί τίς μετακινήσεις, σέ κάθε ἀναχώρηση καί ἐπιστροφή μας, ὅταν φοροῦμε τά ἐνδύματα καί τά ὑποδήματα, στό λουτρό καί στό τραπέζι, ὅταν ἀνάβουμε τό λυχνάρι μας, ὅταν καθόμαστε ἤ ξαπλώνουμε, σέ ὅλες ἐν γένει τίς πράξεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ».

*  *  *

    Ἡ Μητρόπολή μας ἀφιερώνει τό ἐφετινό ἡμερολόγιό της στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό. Ἡ ὁλόθερμη εὐχή μας εἶναι ὁ Λυτρωτής Κύριός μας, πού γιά μᾶς καί τή δική μας σωτηρία ἀνέβηκε πάνω στό ξύλο τοῦ σταυροῦ, νά αὐξήσει τήν ἀγάπη, τήν τιμή, τήν εὐλάβεια τῆς ψυχῆς μας πρός τόν Τίμιο Σταυρό Του.

Ἡ θεία δύναμή Του
• νά μᾶς ἐνισχύει στή χριστιανική ζωή·
• νά μᾶς φυλάσσει ἀπό κάθε κακό·
• νά μᾶς στηρίζει στίς δύσκολες ὧρες·
• νά μᾶς παρηγορεῖ σέ κάθε θλίψη·
• νά μᾶς ὁπλίζει μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα·
• νά αὐξάνει μέσα μας τόν πόθο τῆς οὐράνιας βασιλείας.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη