2004 : Ἡ Ἁγία Γραφή

2004Hmerologio   ῾Η τοπική μας ᾿Εκκλησία, ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις Νέας Σμύρνης, Παλαιοῦ Φαλήρου, ᾿Αλίμου καί ᾿Αργυρουπόλεως, ἀφιερώνει τό ἐφετινό ἡμερολόγιό της (2004) στήν ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, τό αἰώνιο βιβλίο τοῦ Θεοῦ.

   ῾Η ῾Αγία Γραφή εἶναι ὁ θεόπνευστος, ὁ ζωντανός λόγος τοῦ Θεοῦ.  Εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θελήματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ στόν λαό Του γιά νά τόν φωτίζει καί νά τόν καθοδηγεῖ στήν πορεία του γιά τήν αἰώνια Βασιλεία.

   ῾Η ῾Αγία Γραφή ἀπαρτίζεται ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. ῾Η Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ· τά ὅσα ὁ Θεός ἀποκάλυψε «πολυμερῶς καί πολυτρόπως λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις». ῾Η Καινή εἶναι ἡ δεύτερη ἀποκάλυψή Του ἐν Χριστῷ· τά ὅσα ἀποκάλυψε «ἡμῖν» «ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων» «ἐν Υἱῷ» (῾Εβρ. 1,1).  Καί ἡ πρώτη καί ἡ δεύτερη ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καταγράφτηκε ἀπό τούς ἱερούς συγγραφεῖς τῶν διαφόρων ἐπιμέρους βιβλίων ὑπό τήν ἔμπνευση τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

   ῾Η ῾Αγία Γραφή εἶναι τό βιβλίο τῆς ᾿Εκκλησίας. «῾Η ῾Αγία Γραφή καί ἡ ᾿Εκκλησία εἶναι δύο μεγέθη ἀναπόσπαστα ἑνωμένα μεταξύ τους. ῾Η ᾿Εκκλησία μαρτυρεῖ γιά τή θεία προέλευση τῶν ἱερῶν βιβλίων, ἀναγνωρίζει σ’ αὐτά τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί τήν ἱστορία, ἀποφαίνεται γιά τή γνησιότητά τους καί εἶναι ὁ αὐθεντικός καί ἀλάθητος ἑρμηνευτής τους διά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο μένει μέσα σ’ αὐτή. ῾Η ῾Αγία Γραφή εἶναι ἡ πηγή τῆς πίστεως τῆς ᾿Εκκλησίας μας, εἶναι ἡ ἀφετηρία της,  ὁ ὁδηγός της, ἡ ταυτότητά της, τό περιεχόμενό της» (῾Ιωάννης Γαλάνης).

   Μέσα στήν ᾿Εκκλησία καί μόνο ὁ ἄνθρωπος γίνεται κοινωνός τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. ᾿Εδῶ, στή σύναξη τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος γίνεται κοινωνός τοῦ Λόγου ὑπό τά εὐχαριστιακά εἴδη τοῦ ῎Αρτου καί τοῦ Οἴνου καί τοῦ θείου λόγου τῶν Γραφῶν, τόν ὁποῖο ἡ ᾿Εκκλησία καί πάλι «ἱερουργεῖ»·  δηλαδή κηρύσσει καί ἑρμηνεύει αὐθεντικά.

*

   Εἶναι ἀνεκτίμητη ἡ ἀξία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς. Καί αὐτή ἡ ἀξία της εἶναι πού προσδιορίζει καί τή σημασία πού ἔχει ἡ ἀνάγνωσή της· ἡ μελέτη τοῦ ζωντανοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Χριστιανική ζωή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς τή γνώση καί τόν φωτισμό πού μᾶς παρέχει ἡ μελέτη τοῦ θείου λόγου. ῾Ο λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ τροφή τῆς ψυχῆς. «῾Ο ἄνθρωπος», λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, «δέν θά ζήσει μόνο μέ τό ψωμί, ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού βγαίνει ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 4,4). Τό ἴδιο, πολύ ἐπιγραμματικά, τονίζει καί ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος· «Μέ τό ψωμί τρέφεται τό σῶμα καί μέ τόν θεῖο λόγο στηρίζεται ἡ ψυχή».

   ῾Η ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς φωτίζει τό νοῦ, ἁγιάζει τήν καρδιά, ἐνισχύει τή θέληση. ᾿Αποδιώκει τή ραθυμία, ἐκριζώνει τά πάθη, διαλύει τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς, φυγαδεύει τόν πονηρό. ᾿Ακόμη αὐξάνει μέσα μας τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί διεγείρει τόν ζῆλο μας στόν πνευματικό ἀγώνα.

   ῾Ο ἅγιος ᾿Ιώαννης ὁ Χρυσόστομος, ἀξεπέραστος μελετητής καί βαθύς γνώστης τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, διδάσκει πώς «δέν μπορεῖ νά σωθεῖ κάποιος ἄν συνεχῶς δέν ἐπιδίδεται στήν πνευματική ἀνάγνωση». ῾Η ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν ἀποτελεῖ «μεγάλην ἀσφάλειαν πρός τό μή ἁμαρτάνειν»· ἀντίθετα, ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν εἶναι «μέγας κρημνός καί βάραθρον βαθύ». «Τοῦτο» -ἡ ἄγνοια, δηλαδή τῆς ῾Αγίας Γραφῆς- «καί αἱρέσεις ἔτεκε, τοῦτο καί βίον διεφθαρμένον εἰσήγαγε, τοῦτο τά ἄνω κάτω πεποίηκεν». Κατά τόν ἐπιγραμματικό λόγο τοῦ ἴδιου Πατέρα, «τό μή εἰδέναι (=νά μή γνωρίζει) τάς Γραφάς» εἶναι ἡ αἰτία «πάντων τῶν κακῶν».

*

   Οἱ χριστιανοί δέν ἀκοῦμε μόνο τόν λόγο τῆς ῾Αγίας Γραφῆς στίς ἐκκλησιαστικές μας συνάξεις, ἀλλά τόν μελετοῦμε καί προσωπικά στά σπίτια μας. ῞Οπως ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε καί κατ’ ἰδίαν — ἔξω ἀπό τό ναό καί πέρα ἀπό τή λειτουργική σύναξη — ἔτσι καί κατ’ ἰδίαν — στό σπίτι ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ — μελετοῦμε τό ἱερό βιβλίο τῆς πίστεώς μας. Μόνο πού, καθώς εἶναι τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἕνα βιβλίο ὅπως ὅλα τά ἄλλα, ἔχουμε χρέος νά τό  μελετοῦμε μέ τίς προϋποθέσεις καί τόν τρόπο πού τοῦ ἀξίζει.

 * ᾿Εν πρώτοις καθημερινά. ῞Οπως καθημερινά τρῶμε, ἔτσι καί κάθε μέρα νά ἐπιδιώκουμε νά διαβάζουμε ἕνα κεφάλαιο ἀπό τήν ῾Αγία Γραφή· ἀπό τήν Καινή Διαθήκη τουλάχιστον. ᾿Αποτελεῖ χρέος μας. Εἷναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ (᾿Ιησ. Ναυῆ 1,8· ᾿Ιω. 5,39).

 * Μέ εὐλάβεια καί δέος. Μέ συναίσθηση ὅτι κρατώντας στά χέρια μας τήν ῾Αγία Γραφή δέν κρατοῦμε τήν ἐφημερίδα μας, κάποιο περιοδικό ἤ ὁποιοδήποτε βιβλίο, ἀλλά τό αἰώνιο καί ἅγιο βιβλίο τοῦ Θεοῦ. Παλαιότερα ἡ κατ’ ἰδίαν ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς ἦταν γιά τούς χριστιανούς μιά σημαντική πράξη καί ἕνα εἶδος ἱεροτελεστίας. Γι’ αὐτό καί πρίν ἀπό τήν ἀνάγνωση συνήθιζαν νά πλένουν τά χέρια τους.

 * Μέ προσευχή. ῎Αν ὅ,τι κάνουμε στήν καθημερινή ζωή μας, ὀφείλουμε νά τό ξεκινᾶμε μέ προσευχή, πολύ περισσότερο μέ προσευχή θά πρέπει ν’ ἀρχίζουμε τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Γιά νά μᾶς φωτίσει τό ῞Αγιο Πνεῦμα στήν ὀρθή κατανόηση τῶν ἱερῶν νοημάτων καί νά ἑτοιμάσει τίς καρδιές μας νά δεχτοῦν τά θεῖα μηνύματα. Μέ προσευχή ἄς ἐπισφραγίζουμε πάλι καί τήν ἀνάγνωση, δοξολογώντας τόν Κύριό μας πού μᾶς ἀποκάλυψε τό νόμο Του καί μ’ αὐτόν μᾶς ὁδηγεῖ στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.

 * ᾿Ακολουθώντας τήν ἑρμηνεία τῆς ᾿Εκκλησίας· καθοδηγούμενοι ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι κατανόησαν καί ἐξήγησαν τήν ῾Αγία Γραφή μέ τόν φωτισμό τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

  ῾Η ῾Αγία Γραφή δέν εἶναι κείμενο φιλολογικό — ἔστω ἀριστουργηματικό —, ὅπως ὅλα τά ἄλλα μνημεῖα τοῦ γραπτοῦ λόγου. Γι᾿ αὐτό καί γιά τήν κατανόηση καί τήν ὀρθή ἑρμηνεία της δέν ἀρκεῖ ἕνας καλός φιλολογικός ἐξοπλισμός. ῾Η γνώση τῆς γλώσσας. Τά ἐφόδια τῆς Γραμματικῆς καί τοῦ Συντακτικοῦ.

  ῾Η ῾Αγία Γραφή εἶναι τό βιβλίο τῆς ᾿Εκκλησίας. Γράφτηκε μέσα στήν ᾿Εκκλησία. ῾Η ᾿Εκκλησία τή διαφύλαξε. ῾Η ᾿Εκκλησία τήν ἑρμηνεύει αὐθεντικά. ῾Επομένως γιά τήν κατανόηση καί τήν ἔγκυρη ἑρμηνεία της εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀνήκουμε στήν ᾿Εκκλησία καί νά ζοῦμε τή ζωή τῆς ᾿Εκκλησίας. Νά ἔχουμε λάβει μέ τό Βάπτισμα καί νά φυλάσσουμε μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἐνεργό μέσα μας τή χάρη τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο καί μόνο — ὅπως ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαίωσε — μᾶς ὁδηγεῖ στή γνώση τῆς ἀλήθειας (᾿Ιω. 16,13).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη