2010 : Τό μυστήριο τοῦ Γάμου

2010Hmerologio    Ὁ Γάμος στή χριστιανική μας πίστη καί στή μακραίωνη ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως δέν εἶναι ἁπλῶς μιά φυσική ἕνωση ἤ ἕνα κοινωνικό γεγονός. Εἶναι μυστήριο, δηλαδή ἱερή πράξη ἐνταγμένη στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Συνδέεται μέ τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία μας· τήν αἰώνια προοπτική τοῦ ἀνθρώπου.Οἱ ρίζες τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου βρίσκονται μέσα στόν παράδεισο. Ὁ Θεός δημιουργεῖ τό πρῶτο ζευγάρι τῶν πρωτοπλάστων, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, καί δίνει σ᾽ αὐτό τήν εὐλογία Του: «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν» (Γέν. 1,27-28). Οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς ἔγγαμης σχέσης ἡ ἑνότητα: «καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». Ὁδός μέσω τῆς ὁποίας ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀμοιβαία ἀφοσίωση: «Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκοληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ» (Γέν. 2,24). 

    Ἀλλά καί ὁ Θεάνθρωπος Κύριος μέ τήν παρουσία Του στόν γάμο τῆς Κανᾶ (Ἰω. 2,1-11) τίμησε καί εὐλόγησε τόν θεσμό τοῦ γάμου. Καί μέ τή διδασκαλία Του γιά τό ἀδιάλυτο τῆς ἔγγαμης συμβίωσης (Ματθ. 19,1-9) ἐξῆρε τήν ἀξία τῆς ἑνότητας καί τῆς ἀμοβαίας πιστότητας τῶν συζύγων.Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει τόν γάμο «μυστήριον μέγα» καί συνδέει τή ἔγγαμη συνάφεια τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μέ τόν σύνδεσμο τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς Ἐκκλησίας Του (Ἐφ. 5,32). Ὁ ἴδιος Ἀπόστολος βλέπει στήν ἕνωση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας διά τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί τήν οἰκογένεια πού στή συνέχεια συγκροτεῖται μιά μικρογραφία τῆς Ἐκκλησίας -τήν «κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησία» (Ρωμ. 16,5· Α' Κορ. 16,19).

    Ἡ Ἐκκλησία, τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκολούθησε καί στό θέμα τοῦ γάμου τή στάση καί τή διδασκαλία τοῦ θείου Ἱδρυτῆ της. Εἶδε τόν γάμο ὡς ἕνα θεσμό θείας προέλευσης, ὡς πράξη μυστηριακή τήν ὁποία εὐλογεῖ διά τῶν εὐχῶν της. Καί τήν εὐλογεῖ ὄχι ἀτομικά ἀλλά ἐκκλησιαστικά, δηλαδή μέσα στή λειτουργική σύναξη τῶν πιστῶν, γιά νά συνδέσει ἔτσι οὐσιαστικά τό μυστήριο τοῦ γάμου μέ τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.Διά τοῦ γάμου οἱ χριστιανοί σύζυγοι συμβιώνουν ἐν Χριστῷ καί συναγωνίζονται, ὁ ἕνας στό πλευρό τοῦ ἄλλου, γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ θεμελιώδους σκοποῦ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς πού εἶναι ὁ ἁγιασμός καί ἡ θέωση. Διά τοῦ γάμου οἱ χριστιανοί σύζυγοι μετέχουν στό δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ· ἀξιώνονται τῆς ὕψιστης τιμῆς νά φέρουν στόν κόσμο παιδιά, νέα μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί πολίτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

    Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀφιερώνοντας τό ἡμερολόγιο τοῦ σωτηρίου ἔτους 2010 στό μυστήριο τοῦ γάμου ἐπιδιώκει στό νά ἐξάρει τήν ἱερότητα καί τήν ἀξία τοῦ θεοΐδρυτου θεσμοῦ.
• Ὁ γάμος γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι καί παραμένει «μυστήριον μέγα». Οἱ Χριστιανοί πιστεύουμε καί ἀκολουθοῦμε μόνο τόν ἐκκλησιαστικό γάμο· κανέναν ἄλλο.
• Ὁ γάμος γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἕνωση ἑνός ἄνδρα μέ μία γυναίκα. Μόνο αὐτόν τόν γάμο ἀποδεχόμαστε καί κανέναν ἄλλο. «Γάμος» προσώπων τοῦ ἴδιου φύλου γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι πράξη ἀνόσια, ἐκτροπή ἀπό τή φυσική τάξη, ἐναντίωση στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί γι᾽ αὐτό βαρύτατη ἁμαρτία. Ἕναν τέτοιο «γάμο», πού κάποιοι κύκλοι ἐπιδιώκουν νά ἐπιβάλουν θεσμικά καί στήν πατρίδα μας, ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο δέν πρόκειται ποτέ νά ἀποδεχθεῖ καί νά εὐλογήσει, ἀλλά τόν καταδικάζει ἀπερίφραστα.
• Ὁ γάμος εἶναι θεσμός ἰσόβιος· συνάφεια καί δεσμός πού τόν χαρακτηρίζει ἡ μοναδικότητα καί πού προεκτείνεται στήν αἰωνιότητα. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ὑπερασπίστηκε τό ἀδιάλυτο τοῦ γάμου καί καταδικάζει τό διαζύγιο. Γι᾽ αὐτό ἀκόμη δέν μπορεῖ νά δεχτεῖ καί ἀπορρίπτει καί τό λεγόμενο «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης».
• Ὁ γάμος εἶναι μυστήριο ἀγάπης, πηγή χαρᾶς, ὁδός τελειώσεως. Ριζώνει, λειτουργεῖ καί προκόπτει ὅταν οἱ σύζυγοι ἀγωνίζονται κατά Χριστόν. Ὅταν παραμερίζουν τόν ἐγωισμό τους. Ὅταν ὁ ἕνας ὑπερβαίνει τόν ἑαυτό του, αὐτό πού τόν εὐχαριστεῖ καί τόν ἀναπαύει ἀτομικά, καί ἐπιδιώκει νά προσφέρει, νά δώσει χαρά, νά ἀναπαύσει τόν ἄλλο· τόν (τήν) σύζυγό του. Χωρίς τό πνεῦμα τῆς θυσίας, τῆς αὐταπάρνησης καί τῆς ἀμοιβαίας προσφορᾶς, πού ἐμπνέει ὁ Χριστός καί μόνο, ὁ γάμος κλονίζεται καί τελικά διαλύεται. Καί τό φαινόμενο τοῦτο, πού ὅλο καί πληθαίνει στίς μέρες μας, μᾶς θλίβει καί μᾶς ἀνησυχεῖ.

    Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἄς φωτίζει τά παιδιά μας νά προχωροῦν στόν γάμο τους κατά τό θέλημά Του· μέ τήν ὀφειλόμενη συναίσθηση εὐθύνης καί τήν ἀπαραίτητη πνευματική προετοιμασία. Κι Ἐκεῖνος πάλι ἄς χαρίζει σέ ὅλους πού πορεύονται τόν δύσκολο δρόμο τοῦ ἐγγάμου βίου ἀγάπη, ἑνότητα, ὁμοφροσύνη, ἀμοιβαία πιστότητα.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη