Ἅγιος Χαράλαμπος (Ἰωσηφογλείου)

ὁδ.: Λεωφ. Συγγροῦ 221, 171 22 Νέα Σμύρνη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-93.57.333

    Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Νέας Σμύρνης βρίσκεται στόν χῶρο τοῦ Ἰωσηφογλείου Ἱδρύματος ἐπί τῆς Λεωφόρου Συγγροῦ 221. Ἀρχικά ὡς μικρός οἰκίσκος ἐξυπηρετοῦσε τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος πού ἔφτασαν στήν Ἑλλάδα μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Φέρει τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτοῦ καί εὐεργέτου τοῦ Ἱδρύματος Χαραλάμπους Ἰωσηφόγλου. Σύμφωνα μέ ὑπάρχουσες πληροφορίες, ὁ Ναός θεμελιώθηκε μετά τό 1928 καί οἱ ἐργασίες ὁλοκλήρωσής του συνεχίστηκαν καί κατά τό 1932, ὅπως φαίνεται ἀπό ἐντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα πού ἀναγράφει : «ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΟΜΗΡΟΥ Χ. ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1932». Τό ἴδιο ἔτος ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο, ὅπως φαίνεται ἀπό τό σωζόμενο ἀντιμήνσιο.

    Ὁ Ναός, σταυροειδής μέ τροῦλο, ἔχει χωρητικότητα περίπου ἑκατόν πενήντα ἀνθρώπων. Στή στέγη διαγράφονται οἱ κεραῖες τοῦ σταυροῦ μέ τήν ἀμφικλινῆ κεραμοσκεπή. Ὁ Ὅμηρος Ἰωσηφόγλου (γιός τοῦ Χαραλάμπους Ἰωσηφόγλου) ἔδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο γιά τήν ταχύτερη δυνατή ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν μέ παράλληλες ξεχωριστές συμφωνίες πού ἔκανε μέ ἐργολάβους γιά τό κτίριο, τά μωσαϊκά δαπέδου καί τέμπλου, τίς ἠλεκτρικές ἐγκαταστάσεις καί γιά τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Ἡ ἁγιογράφηση περιορίζεται στόν «Παντοκράτορα» τοῦ τρούλου καί τήν «Πλατυτέρα» μέ τήν ἐπικρατοῦσα γιά τήν ἐποχή ἐκείνη ἁγιογραφική τεχνοτροπία.  Οἱ  «Ἱεράρχες»  στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἀντίγραφα παλαιοτέρων ἁγιογραφιῶν, καί οἱ μεγαλύτερες φορητές εἰκόνες στόν ὑπόλοιπο Ναό εἶναι βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους στό κέντρο τοῦ Ναοῦ φέρει ἐπάργυρο ἀνάγλυφο μέ παραστάσεις τοῦ μαρτυρίου του, πού συμπληρώνεται στό ἐπάνω μέρος μέ μεταλλικά τεμάχια ἀπό τέσσερις ἄλλες εἰκόνες. Σύμφωνα μέ ἐπιγραφή, ἡ ἐπαργύρωση ἔγινε μέ συνδρομή καί δαπάνη «τῶν ἐν Καλλιουπόλυ εὐσεβῶν χριστιανῶν ἐν ἔτη ΑΩΛΗ» (1338).

    Ὁ χῶρος γύρω ἀπό τόν Ναό εἶναι περιτειχισμένος μέ διαχωριστικό κιγκλίδωμα πρός τήν πλευρά τοῦ Ἱδρύματος καί μανδρότοιχο ἀπό τή νότια, τή βορινή καί ἀνατολική πλευρά. Ὁ αὔλειος χῶρος εἶναι κατάφυτος ἀπό διάφορα δένδρα, καλλωπιστικούς θάμνους καί ἄνθη πού δημιουργοῦν ἕνα εὐχάριστο περιβάλλον. Στήν βορειο-ἀνατολική πλευρά ὑπάρχουν μικρά δωμάτια πού χρησιμοποιοῦνται ὡς γραφεῖα τοῦ Ναοῦ, γιά μαθήματα Κατηχητικοῦ σχολείου καί μικρό Ἀρχονταρίκι.

    Στήν ἀνατολική πλευρά καί πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα ὑπάρχουν οἱ τάφοι τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας Ἰωσηφόγλου μέ τήν ἑξῆς χρονολογική σειρά : Χαρίκλεια Χ. Ἰωσηφόγλου (1923), Χαράλαμπος Ι. Ἰωσηφόγλου (1931), Ὅμηρος Ἰωσηφόγλου (1965) καί Πόπη Ὁμ. Ἰωσηφόγλου (1980).

    Μετά τούς μεγάλους σεισμούς τοῦ 1999 ὁ Ναός ὑπέστη σοβαρές ζημιές καί παρέμεινε κλειστός μέχρι τά Χριστούγεννα τοῦ 2002, ὥστε νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημιές καί νά δοθεῖ καί πάλι στή λατρεία.

    Ἡ νέα Ἐνορία ἱδρύθηκε μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 7/31-12-2013 Προεδρικό Διάταγμα, τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στό ὑπ᾽ ἀριθμ. 12/15-1-2014, τεῦχος Α’, Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

    Ἀπό τό 2004 μέχρι καί σήμερα στόν Ἱερό Ναό ὑπηρετεῖ ὁ Ἱερέας π. Ἰωάννης Πατεράκης (210-93.38.779).

 

6
5
7

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη