2013 : Ἡ Παναγία μας

2013Hmerologio    Τό πρόσωπο πού τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας περισσότερο, μετά τόν Θεάνθρωπο Κύριο, τό Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος. Στή συνείδησή της —τήν πίστη καί τή λατρεία της— ἡ Παναγία εἶναι τιμιωτέρα ἀκόμη καί αὐτῶν τῶν Χερουβίεμ καί ἐνδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ.
    Εἶναι ἀπεριόριστος ὁ σεβασμός, ἡ τιμή, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωση πού τρέφουμε οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί πρός τήν Παρθένο Μαρία. Μετά ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ, εἶναι ἐκείνη πού κατέχει τήν κεντρικότερη θέση στήν ἐκκλησιαστική λατρεία καί τήν ἀτομική προσευχή μας. Οἱ συντομότατες προσευχές, πού οἱ πιστοί ἀπευθύνουμε πρός τήν Θεοτόκο, «Ὑπεραγία Θεοτόκε», πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν» ἤ «σῶσον ἡμᾶς!», ἀκούονται ἀναρίθμητες φορές σέ κάθε ἐκκλησιαστική λατρευτική σύναξη.
    Ἡ ἐπίκληση «Παναγία μου!», πού αὐθορμήτως ἀναπηδᾶ ἀπό τά χείλη μας κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή − ἰδιαίτερα στίς δύσκολες ὧρες − διαδηλώνει τή βαθιά ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀκλόνητη πεποίθηση τῆς πνευματικῆς παρουσίας της στή ζωή μας.

* * *

    Πρός τιμήν τῆς Παναγίας ἱεροί ὑμνογράφοι καί ἐμπνευσμένοι ποιητές συνέθεσαν πλῆθος θαυμασίων ὕμνων καί ποιημάτων, μέ τούς ὁποίους ἐξύμνησαν τό πρόσωπό της, τή συμβολή της στό ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, τίς διάφορες ἐκκλησιαστικές ἑορτές της.
   Στό ἱερό ὄνομά της ἡ εὐσέβεια τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας ἵδρυσαν πλῆθος ἱερῶν Μοναστηριῶν, ἀνήγειραν περικαλλεῖς ναούς, ἀφιέρωσαν πανέμορφα παρεκκλήσια.
Τό πανάγιο πρόσωπό της ἀπεικόνισαν σέ θαυμαστές εἰκόνες ἤ ἐξαίσιους πίνακες οἱ χρωστῆρες τῶν διαπρεπέστερων Ἁγιογράφων καί ζωγράφων.
    Διερμηνεύοντας τά αἰσθήματα τιμῆς καί εὐλαβείας πρός τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ οἱ θεοφόροι Πατέρες καί κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας συνέταξαν καί ἐξεφώνησαν ὡραιότατα ἐγκώμια καί λόγους μοναδικῆς θεολογικῆς ἀξίας καί καλλιέπειας, μνημεῖα ἀληθινά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου.
Ἐκφράζοντας τόν στενότατο συνδυασμό καί τήν πηγαία εὐλάβειά τους οἱ πιστοί ἀπέδωσαν στήν Παναγία ἀμέτρητα ὡραιότατα καί ἐκφραστικότατα προσωνύμια.

* * *

    Τό ἐρώτημα, πού ἴσως κάποιος θά διατύπωνε «γιατί ὅλα αὐτά; ποιός εἶναι ὁ λόγος;», μᾶς ὁδηγεῖ στήν καρδιά, στό κέντρο τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεώς μας. Οἱ χριστιανοί τιμοῦμε βαθιά τήν Παρθένο Μαρία γιατί εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.
    Ἐκείνην ἐπέλεξε ἡ Πρόνοια καί ἡ Πανσοφία τοῦ Θεοῦ γιά νά ὑπηρετήσει τό ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος.
    Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ «μητέρα τοῦ Κυρίου» (Λουκ. 1, 43). Ἀπό αὐτήν ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση μας.
    Ἐκείνη συνέλαβε καί κυοφόρησε μέσα της «Ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» τόν Λυτρωτή Κύριο.
    Ἐκείνη ἀξιώθηκε νά γεννήσει κατά σάρκα τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό· νά γίνει ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀληθής Θεοτόκος κατά τήν ἀπλανῆ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπίσημα ἐκφράστηκε μέ τόν δογματικό ὅρο τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (431 μ.Χ.).

* * *

    Αὐτός ὁ στενός καί ἀδιάρρηκτος σύνδεσμος τῆς Παρθένου Μαρίας μέ τό πρόσωπο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς τιμῆς, τῆς ἀφοσιώσεως καί τῆς εὐγνωμοσύνης μας πρός τό ἅγιο πρόσωπό της. Ἡ τιμή, ἐν τέλει, πού τῆς ἀπονέμουμε, ἀνάγεται στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ της καί Σωτῆρος Κυρίου, τοῦ Ὁποίου Υἱοῦ τή σάρκωση ὑπηρέτησε ὡς ἐκλεκτό ὄργανο τοῦ Θεοῦ.
    Ἡ σχέση αὐτή τῆς Θεοτόκου μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας καί τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, τῆς ἔχει χαρίσει μιά μοναδική θέση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι παράλληλα καί μητέρα τῆς Ἐκκλησίας, στοργική μητέρα ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
   Μεσιτεύει γιά ὅλους μας πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό. Μᾶς παρηγορεῖ στίς θλίψεις μας. Μᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κίνδυνο. Μᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό. Ἔτσι γίνεται τό ἀσφαλές καταφύγιο καί ἡ ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν χριστιανῶν, πού ἀγωνίζονται τόν καλό ἀγώνα τῆς πίστεως καί ἀποθέτουν σ᾽ ἐκείνην καί στίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες της τήν ἐλπίδα τους.
    Ἡ Μητρόπολή μας ἀφιερώνοντας τό ἐφετινό ἡμερολόγιό της στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἐπιδιώκει οἱ ἀδελφοί μας χριστιανοί :
- νά συνειδοποιήσουν βαθύτερα τή θέση καί τό ρόλο της στό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας·
- νά αἰσθάνονται ἀπέραντη ἀγάπη κι εὐγνωμοσύνη πρός τό ἅγιο πρόσωπό της·
- νά ἐμπνέονται ἀπό τήν ἁγία ζωή της·
- νά ἐπικαλοῦνται τίς μεσιτεῖες της·
- ν᾽ ἀπολαμβάνουν καί νά χαίρονται τή μητρική στοργή καί τήν προστατευτική σκέπη της στή ζωή τους.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη